Herijking Gemeentelijke Monumentenlijst 2021

Inleiding

Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het gebouwd cultureel erfgoed. Sinds 1987 zijn in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een onderzoek uitgevoerd naar actualisering van deze lijst.
De conclusie is dat de huidige gemeentelijke monumentenlijst (uit 2007) evenwichtig is samengesteld en een goed beeld geeft van de (bouw)geschiedenis van Weert.

Het college van Burgemeester en Wethouders is tevreden met de uitkomst van het onderzoek: Het monumentenbeleid in Weert is op orde, uit de conclusies blijkt dat we het goed doen. Vanwege het belang van cultuurhistorie voor Weert investeren we veel in monumenten en het Weerter erfgoed.

Aanleiding

De herijking van de gemeentelijke monumentenlijst is een actiepunt uit het Monumentenbeleidsplan. Het doel van de herijking is te komen tot een evenwichtige monumentenlijst die een goede afspiegeling is van de (bouw)geschiedenis van Weert.

Onderzoek

In 2020 heeft het bureau Klement Rentmeesters, aan de hand van een lijst van potentiële gemeentelijke monumenten, een inventarisatie uitgevoerd en aandachtspunten onderzocht. Ook is gekeken naar aanvullingen buiten de opgegeven lijst.
Bij het hele traject is de Collegeadviescommissie Cultuurhistorie, waarin alle lokale erfgoedorganisaties in Weert vertegenwoordigd zijn, nauw betrokken. Op verzoek van deze commissie is het pand 'de Helmonder'  aan de IJzerenmanweg 5-7, in het verleden onderdeel van het voormalig complex van het Bisschoppelijke College, toegevoegd aan de lijst.
Download hier het rapport van het bureau Klement Rentmeesters.

Conclusies en aanbevelingen

Uit de vroegste periodes zijn, zoals begrijpelijk is, minder gebouwen over gebleven dan uit de latere periodes. Daarom zijn de oudste gebouwen minder goed vertegenwoordigd en daar moet de gemeente extra zuinig op zijn.
Op de huidige lijst van gemeentelijke monumenten komen allerlei typen van monumenten voor. Het zwaartepunt ligt op de agrarische bebouwing, maar dit hangt samen met het karakter en de ontwikkeling van Weert.

De periode na 1940 (jongere bouwkunst inclusief 'Post 65' vanaf 1965) is nog ondervertegenwoordigd. Met de voorgenomen aanwijzingen van wederopbouw-gebouwen en jongere bouwkunst kan dit worden opgelost.

Ten aanzien van archeologische gebieden wordt ondermeer voorgesteld een aantal plekken in Weert nader te onderzoeken. Het gaat onder meer om de uitlopers van de stadspoorten, de voormalige schansen, het voormalige Woonoord Tungelroy in de Tungelerwallen en de schietbanen van de Burgerwacht in Stramproy en Tungelroy, alsmede de Bocholter Graven. Een overzicht van de archeologische gebieden vindt u hier.

Potentiële monumenten

Alle panden en objecten zijn beoordeeld op criteria van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed: architectuurhistorische waarde / bouwstijl, cultuurhistorische waarde, gaafheid en de ensemblewaarde.
De totaalscore geeft een indicatie voor de cultuurhistorische waarde van een pand. Het pand kan een maximale score van 25 punten krijgen. Bij een score onder de 10 punten heeft een pand onvoldoende waarde om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenlijst.

Er zijn 39 panden met een score tussen de 22 en 12 punten. Deze panden komen in aanmerking voor nader onderzoek van het in- en exterieur. Dit onderzoek kan dan leiden tot de aanwijzing als gemeentelijk monument door het college.
Hiervoor geldt de procedure van de Erfgoedverordening Weert waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.

De eigenaren van de geselecteerde panden zijn inmiddels schriftelijk om een reactie gevraagd. Aan de hand van de respons worden de vervolgstappen bepaald.

Oproep

Het is mogelijk om zelf potentiële monumenten voor de gemeentelijke monumentenlijst aan te dragen.
Kent u zo’n monument?
Stuur een mail naar j.jongeling@weert.nl of neem telefonisch contact op met de gemeente: (0495) 57 50 00.

Download het rapport

Download hier voor het rapport van het bureau Klement Rentmeesters.

Alle huidige gemeentelijke monumenten staan op deze website, u vindt de complete lijst via ‘Gemeentelijke Monumenten’.

Media

Donderdag 18 februari 2021 De Limburger 'Weert wil monumentenlijst uitbreiden, ook met bijna gesloopte mouttoren'

Donderdag Persbericht 18 februari 2021 'Monumenten onder de loep'